Volební program – senátní volby 2020

Vážení spoluobčané, předstupuji před Vás s programem, ve kterém jsem vyjádřila hlavní cíle, principy a záměry, které jsem hájila a o které chci dále usilovat. Jsem přesvědčena, že jsou pro náš život důležité. Pokud s nimi souhlasíte, prosím rozhodněte o jejich podpoře Vaším hlasem ve volbách 2. a 3. října 2020.

Voda, půda a lesy pro život

Náš život závisí na dostatku čisté vody. Její stav se ale zhoršuje, stejně jako pro nás důležitá kvalita půdy a lesů. Víme, co je třeba udělat, děje se tak ale velmi pomalu a negativní klimatické změny nás předbíhají.

Udělám vše proto, abychom obnovili funkce přírodního systému a zejména ochránili zdroje pitné vody. Ve Skaličce zadržování vody při povodni, v Jezernici vodní nádrž proti suchu, mnoho dalších rybníčků a mokřadů, pole rozdělená remízky a zatravněnými pásy, odstranění zbytečných meliorací, rozvolnění koryt potoků a hlavně podpora obcí v řadě drobných opatření pro zadržení vody v krajině a městském prostředí.

Budu prosazovat programy pro rychlou obnovu druhově pestrých lesů, zákon na ochranu půdy před erozí, předpisy které zabrání zbytečným záborům zemědělské půdy.

Iniciovat chci celonárodní program na podporu výsadby stromů.

Nedovolím, aby zájmy nadnárodních betonářských firem ekonomicky nesmyslným záměrem průplavu Dunaj – Odra - Labe zničily naše řeky a potoky a ohrozily zdroje vody.

Bohatství regionu je v našich rukou

Ke zvýšení životního standardu občanů regionu využijme lépe přírodní zdroje a hlavně dovedností a schopností našich obyvatel.

Přeji si, aby náš region byl ekonomicky úspěšnější, řešením jsou investice do moderních technologií, hlubší spolupráce podnikatelů a škol a zejména příznivější podmínky pro podnikání.

Usilovat chci o předpisy, které zabrání vyvádění a tunelování peněz finančními machinacemi do daňových rájů v cizině.

Budu podporovat posílení naší soběstačnosti. Jde zejména o zvýšení produkce ovoce a zeleniny hlavně z úrodné Hané, snížení energetické závislosti obcí a rodinných domů lokálním využitím obnovitelných zdrojů a o zavedení systému opakovaného materiálového využití surovin z odpadů.

Udělám vše pro rozvoj IT technologií. Pokud chceme uspět, neobejdeme se bez nich. Předpokladem je pokrytí celého území vysokorychlostním internetem. Jsem přesvědčena, že s rychlým rozvojem technologií má být vyšší pozornost věnována také jejich zabezpečení proti zneužití osobních údajů a špehování internetovými šmejdy. Pro generaci seniorů, ale nejen pro ně, podporuji síť tzv. hodinových vnuků s konzultacemi a pomocí pokud se IT technika vzepře!

Dlouhodobě prosazuji snížení daní ve strukturálně postižených periferních oblastech kraje.

Nedovolím další omezování veřejných služeb a dopravní obslužnosti na venkově. Jeho obyvatelé nesmí trpět nedostupností nákupu potravin a základních potřeb.

Cesty, které vedou do cíle

Předpokladem zlepšení hospodářské situace a udržení zaměstnanosti v našem regionu je kvalitní a rychlá dopravní infrastruktura.

Budu dále usilovat o rychlé dobudování ostudně chybějícího posledního kousku 10 km dálnice D1 kolem Přerova a Palačovské spojky.

Podporuji napojení regionu na hlavní železniční celorepublikové trasy, nové zastávky a obnovu lokálních spojů.

Posílení možností rychlé dopravy mezi trojměstím Přerov – Olomouc – Prostějov sníží rizika propadu zaměstnanosti regionu vázané na monopolní odvětví.

Zasadím se o efektivnější systém financování silnic II. a III. třídy a místních komunikací, aby byly bez výmolů, drolících se krajnic a rizikových křižovatek. Volají naléhavě po rychlejších a kvalitních opravách, neudržitelný je stav povrchu II/441, důležité spojnice Potštátska s centrem kraje.

Budu usilovat o zlepšení podmínek a prostředky pro plynulost tras cyklo-dopravy ve městech. Konec cyklostezkám ve městech odnikud - nikam!

Setkejte se se mnou

Informace o budoucích i minulých setkání s Vámi

Bezpečí díky dosažitelným zdravotním službám

Rychlá dostupnost kvalitních zdravotních a sociálních služeb nabývá v současné složité době na naléhavosti.

Zasadím se o změny v systému zdravotní péče řešící v celém území dostupnost specialistů a zubařů. Chybí v okrajových částech krajů, zejména na Odersku.

Za budoucí systémové řešení považuji síť komunitních nemocnic, která blíže k občanovi doplní špičková centralizovaná zařízení.

Lásku a rodinnou péči všem, kteří ji potřebují

Vážím si rodičů, a přála bych všem dětem spokojené a šťastné dětství. Myslím, že pro to můžeme udělat daleko více, než se zatím podařilo. Budu podporovat daňové zvýhodnění pracujících rodičů a jejich důchodů, snížení spotřební daně z dětského zboží, lepší podmínky pro zkrácené úvazky rodičů a širší síť služeb pro rodiny s dětmi. Chybět nesmí programy dostupného bydlení.

Jsem přesvědčena, že základem úspěchu našich dětí v budoucí konkurenci globalizovaného světa jsou kvalitní školy. Podstatné je pro všechny děti zajistit široké možnosti rozvíjení mimoškolních sportovních, technických a kulturních zájmů. Nepůjde to bez posílení zázemí pro vzdělávání pedagogů, rozvíjení IT a matematických dovedností.

Nedopustím rušení sítě základních venkovských škol.

Chraňme společně děti proti elitářství a kyberšikaně!

Pomozme rodinám, které se chtějí postarat o své blízké! Budu usilovat o kapacitně dostatečnou a provázanou síť zdravotnických a sociálních terénních služeb pro následnou a dlouhodobou péči, hospiců a celodenních odlehčovacích služeb pro rodiny pečující o seniory a zdravotně postižené.

Zasadím se o navýšení příjmů v systému nezastupitelných sociálních organizací a platů v sociálních a zdravotních službách.

Spravedlivé zákony pro lidi

Nadále budu usilovat o zákony spravedlivé pro všechny, které nebudou zvýhodňovat silné a mocné, o přehledné a srozumitelné právní prostředí, dostupnost a účinnou vymahatelnost práva a zejména rovnost osob před právem na všech úrovních.

Nevzdám boj proti korupci. Budu bránit zákonům, které pro korupci vytváří podmínky, podpořím transparentnost, participativní jednání a rozhodování o veřejných penězích a ve veřejné správě.

Senátorku podporuji

Vaše názory mě zajímají

RNDr. Miloš Vystrčil

předseda Senátu Parlamentu ČR

Ve 2. kolo senátních voleb držím palce Jitce Seitlové. Jitka je poctivá a pracovitá senátorka, které si vážím.

Eduard Kavala

starosta obce Bělotín, místopředseda Spolku pro obnovu venkova

Proč Jitka Seitlová? Namísto slibů reálné řešení. Znám Jitku 30 let, co starostuji a vždy namísto výmluv a planých řečí pomáhala. Dávno před suchem nám pomohla s řešením zadržení vody v krajině. Po povodních urychlila výstavbu protipovodňových opatření. Spolek pro obnovu venkova ČR - hájící zájmy malých obcí přivedla v roce 2001 do Senátu, kde dodnes každý měsíc projednává palčivé otázky venkova. Z pozice zástupce veřejného ochránce práv dovedla řešit problém a nedala průchod planým stížnostem. A nakonec, byla u toho, když se složitě narovnávaly daňové příjmy malých obcí - a to se týká každého obyvatele našich vesnic. Shrnuto, podtrženo – zkušenost, rozvážnost, pragmatičnost, vizionářský tah na branku. Co od senátora - strážce demokracie - čekat více.

Blanka Zelingerová

cvičitelka Sokola Přerov

Znám Jitku Seitlovou dlouhá léta jako senátorku, která od začátku obnovení Sokola podporovala naši činnost. Vždy jsme ji rádi uvítali na krajských sletech. Znám ji také jako člověka, který se zajímá o život v našem městě a snaží se pomáhat tam, kde to občany nejvíc bolí a trápí, například se složitou dopravní situací v Přerově.

Miloslav Přikryl

starosta města Lipník nad Bečvou

Dr. Jitka Seitlová je rodačkou, občankou a patriotem našeho krásného města Lipník nad Bečvou. Mám osobně velké štěstí s ní spolupracovat téměř 30let a určitě patří k nejpracovitějším politikům, které jsem kdy poznal. Její odbornost, životní zkušenosti, čestnost, lidský přístup, umění komunikovat, pravidelný kontakt s občany a vztah k regionu jsou nejlepší vlastnosti pro další mandát v podzimních senátních volbách.

RNDR. JITKA SEITLOVÁ

Jsem přesvědčena, že je důležité chránit a posilovat zásady demokratického a právního státu založené na principu osobní odpovědnosti stejně jako na úctě k jednotlivému člověku.