Domů / Novinky / Dnes jsem představila výsledky šetření své expertní komise a návrhy úprav

Dnes jsem představila výsledky šetření své expertní komise a návrhy úprav

19. 03. 2021

Na dnešním tiskovém briefingu jsem představila výsledky šetření své expertní komise, která vznikla s cílem prověřit legislativní, organizační a metodické nejasnosti a nedostatky postupu orgánů státu při zjišťování zdroje havárie na řece Bečvě a záchranných pracích. Navrhuji 14 legislativních úprav pro zlešení systému řešení havárií na vodách. 

 

Videozáznam je dostupný na: Senát PČR : Videozáznam: Tiskový briefing místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové k ekologické havárii na řece Bečvě (senat.cz)

Podrobná tisková zpráva je k dispozici ke stažení na tomto odkaze nebo sekci "Tiskové zprávy" zde na webu. 

Na povrchových tocích u nás se každým rokem stane kolem stovky chemických havárií (viz Příloha 1 na odkaze výše). Ohrožují a poškozují životní prostředí, závažnější z nich mohou mít dopady na kvalitu pitné vody, zdraví a životy.

Havárie na řece Bečvě má katastrofální důsledky úhynu ryb a poškození makro a mikrofauny v délce téměř 40 km významného vodního toku. Původce havárie není ani po šesti měsících vyšetřování policii znám. Řadu pochybností odborníků a široké veřejnosti vzbudil postup orgánů státu při zjišťování zdroje havárie a záchranných pracích.

S cílem prověřit legislativní, organizační a metodické nejasnosti a nedostatky na které bylo poukazováno, jsem sestavila v listopadu loňského roku expertní skupinu právníků a odborníků v oblasti ochrany vod.

Analýza havárie odhalila slabiny v systému zvládání mimořádných událostí na vodách orgány státu. Hlavní teze předkládaných legislativních změn se týkají zejména nápravy nyní nejasného stanovení povinností orgánů státu a vyloučení zdvojených kompetencí, nedostatečných právních podmínek a metodických postupů pro zneškodňování havárií a vyloučení nejistot náhrad škod třetím osobám pomáhajícím při zneškodňování havárie. Návrhy tezí legislativních změn vycházejí z detailní analýzy vybraných otázek k havárii na řece Bečvě zpracovaných v rámci činnosti komise a společnosti Frank Bold Advokáti s.r.o. (2021) a konzultací a závěrů z cílených jednání širší odborné veřejnosti (Asociace pro vodu z.s. / CzWA) a nevládních organizací.

Doporučujeme zvážit a navrhujeme, aby vodoprávním orgánem při zneškodňování havárie na vodách byl primárně krajský úřad. Za zcela zásadní považujeme (proti současnému pouhému oprávnění) stanovení povinnosti včasného varování občanů, pokud by havárií na vodách mohlo dojít k ohrožení jejich majetků, zdraví nebo životů. 

Pro funkčnost celého systému je v zákonech a předpisech nezbytné sjednocení používaných termínů.

Dále doporučujeme zvážit stanovení povinného pojištění za škodu a křížovou kontrolu v případě nakládání s nebezpečnými látkami. Podporujeme požadavek na zpracování závazného metodického pokynu operativního postupu zjišťování příčin havárie, jsme přesvědčeni, že k významnému zlepšení ochrany vod může přispět i projekt kontinuálního monitoringu vod.

Pro širokou veřejnost navrhujeme vytvořit IT stránky, jak postupovat při ohlášení podezření na znečištění vodního toku.