Domů / Novinky / A. C. Stojan - arcibiskup a senátor ve službě a dialogu církve a státu

A. C. Stojan - arcibiskup a senátor ve službě a dialogu církve a státu

08. 03. 2022

Konference představí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a jeho všestranné pů-sobení a službě církvi a národu a připomene další církevní představitele, kteří rozvíjeli jeho odkaz, byli na straně národa a sehráli významnou roli ve vztazích církve a státu v historii Československa.

V roce 2021 jsme si připomněli 100. výročí jmenování Antonína Cyrila Stojana arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským, které se uskutečnilo v rozhodujícím období počátku Československa, při zrodu samostatného státu. Historie československé státnosti je utvářena nejen dějinnými událostmi, ale především politickými a společenskými složkami a jejími reprezentanty, a také osobnostmi, které sehrály významnou roli v československé státnosti. V historii Československa měl zásadní význam vývoj vztahu státu k náboženství, církvím a především ke katolické církvi, ke které se hlásila většina obyvatelstva. Během celé historie vyvstala řada církevních osobností, teologů a činitelů angažovaných ve společenských oblastech. V utváření vzájemných vztahů sehrály významnou roli církevní osobnosti, které ovlivnily generace katolické inteligence a ducho-venstva, jež v průběhu 20. století utvářely vědomí duchovního dědictví a morál-ních hodnot, kultury, vědeckého poznání a národní tradice.

Cílem konference je připomenout mimořádnou osobnost katolické církve a stá-tu působící v ČSR a prezentovat významnou osobnost a církevního politika, který vynikal na poli teologickém, pastoračním, politickém, společenském a kulturním. Záměrem je nejen představit osobnost a dílo A. C. Stojana, ale také jeho vliv a inspiraci pro současné politické a církevní představitele angažované ve spole-čenské oblasti a pastorační činnosti. Konference chce zdůraznit význam církev-ních osobností při formování duchovního, morálního a národního povědomí a význam kulturních a historických tradic v životě, rozvoji národa, v jeho sebeu-vědomění, hledání jeho identity a svébytnosti. Další význam spočívá ve snaze poukázat na roli Svatého stolce a vstřícný přístup při řešení a úpravě vzájem-ných vztahů církve a státu v Československu, které bylo završeno smluvní úpra-vou Modus vivendi mezi Československem a Svatým stolcem a je inspirací k rati-fikaci současné Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Svatým stolcem.

Svou účast prosím potvrďte do pátku 11. 3. na email: handlovah@senat.cz nebo na telefonním čísle +420 257 072 330, +420 704 644 463. Při vstupu do senátu je nutné prokázat se občanským průkazem.

Konferenci bude možné sledovat online: Webový přenos z jednání v Senátu : Senát PČR (senat.cz)